Договори

Договір поставки №

 

м. _____                                                                                                                                                 __.__.20__   

______________________________________________________________, надалі за текстом — «Постачальник», в особі ________________________________________________________, який діє на підставі __________________________, з однієї сторони та, ____________________________________________________________________,надалі за текстом – «Покупець», в особі ______________________________________________________________, який діє на підставі __________________________, з іншої сторони,

надалі за текстом при спільному згадуванні  — «Сторони», а кожен окремо — «Сторона», уклали цей Договір поставки № 1, далі – “Договір”,  про наступне:

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов’язується передавати (поставити) у строки обумовлені цим Договором Покупцеві у власність Товар, згідно Специфікації, яка є невід’ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов’язується приймати Товар та оплачувати його  за  встановленими цінами на умовах та в порядку визначеному цим Договором.

1.2. Товар за цим Договором поставляється періодично окремими партіями з урахуванням необхідності ритмічного та безперебійного забезпечення потреб Покупця. Сторони визнають і погоджуються, що в даному Договорі визначаються загальні умови поставки Товару, а врегулювання  поставки кожної окремої партії Товару буде здійснюватися шляхом укладення Додатків до даного Договору. Додатками до Договору вважаються специфікації, замовлення, підтвердження замовлення, рахунки-фактури та будь-які інші документи, належним чином підписані Сторонами, що деталізують, змінюють, чи доповнюють умови цього Договору. Згадані Додатки є невід`ємними частинами цього Договору.

 

2. ЦІНА, ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

2.1. Ціна за одиницю Товару є договірною та вказується по кожній позиції Товару у чинній на день поставки Товару Специфікації.

2.1.1. Загальна вартість Товару по  кожній  поставці буде визначатись у відповідних Додатках, укладених по кожній конкретній поставці у  відповідності до п.1.2. цього Договору.

2.1.2. Загальна сума Договору визначається фактичною сумарною вартістю Товару, поставленого згідно цього Договору за весь строк його дії станом на останній день чинності Договору.

2.2. Оплата за кожну поставлену партію Товару здійснюються Покупцем шляхом переказу Покупцем грошових коштів на поточний рахунок Постачальника в міру реалізації Товару кінцевим споживачам, один раз на ___________, протягом 5 (п’яти) календарних днів після отримання Постачальникам звіту про реалізацію поставленого Товару, якщо у Додатках до Договору не передбачено інших строків та порядку розрахунків по конкретній поставці.

2.3. Моментом оплати є момент зарахування банківською установою грошових коштів на рахунок Постачальника.

2.4. Розрахунки за Договором здійснюються Сторонами в національній валюті України – гривні.

2.5. Вартість доставки (транспортування) Товару до Покупця може бути включено в ціну Товару. Включення вартості доставки (транспортування) в ціну Товару вказується у Додатках.

2.6. Покупець надає Постачальнику звіт про реалізований у звітному місяці Товар протягом 7 (семи) календарних днів з моменту закінчення звітного місяця факсом або електронною поштою за наступною електронною адресою: ________________.

2.7. У випадку, якщо Покупець не надасть Постачальнику звіт про реалізацію Товару у визначений в п. 2.6. Договору строк, Постачальник має право в будь-який час вимагати від Покупця надання такого звіту. В цьому випадку Покупець зобов’язаний надати звіт протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання такої  вимоги від Постачальника та сплатити вартість реалізованого Товару у строк, зазначений в п. 2.2. цього Договору. Вимога про надання звіту про реалізацію Товару може бути направлена Покупцю листом (електронним листом) на адресу (електронну адресу) Покупця, вказану в цьому Договорі.

Якщо на вимогу Постачальника звіт про реалізацію Товару не буде наданий, весь поставлений за даним Договором Товар вважатиметься реалізованим і Покупець зобов’язується оплатити його повну вартість протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання від Постачальника вимоги про надання звіту про реалізацію Товару.

2.8. Платежі, отримані згідно даного Договору, при наявності заборгованості Покупця за попереднім договором, першочергово зараховуються в оплату попереднього Договору. Якщо в результаті здійснення операції по поверненню Покупцем Товару Постачальнику, у Покупця виникає кредиторська заборгованість перед Постачальником по Договору, строк дії якого на момент такого повернення закінчився – Постачальник має право без погодження з Покупцем вважати суму такої кредиторської заборгованості оплатою по іншому діючому на момент такого повернення Договору (та/або іншому документу, що є підставою для розрахунків) між Покупцем та  Постачальником.

2.9.  У випадку, якщо Покупець перерахував кошти на рахунок Постачальника згідно даного  Договору і в призначенні платежу вірно вказані номер і дата Договору, але на момент перерахування коштів поточна заборгованість Покупця по вказаному Договору сплачена, то Постачальник має право  зарахувати ці кошти повністю або частково на закриття поточної заборгованості  по іншому договору (та/або іншому документу, що є підставою для розрахунків) з цим Покупцем, не беручи до уваги дані, що вказані в призначені платежу.

 

  1. СТРОК, ПОРЯДОК ТА УМОВИ  ПОСТАВКИ  

3.1. Строк поставки   кожної  окремої  партії Товару  визначається у Додатках,  укладених  у  відповідності до п.1.2. Договору. Партією вважається асортимент та кількість Товару зазначена в одній накладній.

3.2. Поставка  Товару за цим Договором здійснюється на умовах, передбачених у Додатках. Якщо у Додатках не вказано умови доставки (транспортування) Товару — вважається, що доставка (транспортування) Товару зі складу Постачальника організовується Покупцем і здійснюється за рахунок Покупця.

3.3. Щоб замовити Товар, Покупець подає Замовлення, яке може бути надіслане поштою, факсом, електронною поштою, кур’єром.

3.4. Передача-приймання Товару  здійснюється:

— на території Постачальника — у випадку, якщо доставка (транспортування) Товару здійснюється за рахунок або силами Покупця;

— на території перевізника — у випадку, якщо доставка (транспортування) Товару здійснюється із залученням перевізника та за рахунок Постачальника;

—  на території Покупця — в усіх інших випадках.

3.5. Передача-приймання  Товару за кількістю, комплектністю та  якістю  здійснюється  згідно видаткової накладної або іншого товаросупровідного документу.

3.6. Датою поставки Товару  вважається дата  підписання представниками Сторін видаткової накладної (або ТТН, або іншого товаросупровідного документу).

3.7. Дата переходу права власності на Товар  та ризиків випадкової загибелі  або пошкодження  Товару  від Постачальника до Покупця збігається із датою поставки Товару.

3.8. Витрати, пов’язані з доставкою (транспортуванням) Товару несе:

— Постачальник — до моменту передачі-приймання Товару;

— Покупець — з моменту передачі-приймання Товару.

3.9. Постачальник гарантує надання податкових накладних на партію Товару та їх реєстрацію в Єдиному державному реєстрі в строки, передбачені чинним законодавством України.

 

4. АСОРТИМЕНТ, КІЛЬКІСТЬ, ЯКІСТЬ, КОМПЛЕКТНІСТЬ,

ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

4.1. Асортимент та  кількість Товару, що поставляється за цим договором,  визначаються у Додатках до цього договору, укладених по кожній конкретній поставці у  відповідності до п.1.2. цього Договору.

2.4 Приймання Товару по кількості та якості здійснюється Покупцем в порядку, передбаченому Договором, а у випадках, не врегульованих в Договорі, Сторони керуються Інструкціями № П-6 від 15.06.1965р. і № П-7 від 25.04.1966р.

4.3.      Якість Товару, що поставляється за цим Договором, повинна відповідати ТУ та санітарно-епідеміологічній документації  виробника  щодо якості  Товару. 

4.4.      Постачальник одночасно з передачею Товару передає Покупцю супровідну  документацію на Товар.

4.5.      Товар за  цим  Договором повинно бути поставлено в упаковці, що забезпечує повне зберігання Товару від можливих ушкоджень при транспортуванні.

4.6.      Маркування повинне передбачати заходи для попередження від ушкоджень при транспортуванні, можливості ідентифікації та належного використання Товар.

4.7.      Термін придатності Товару встановлюється в межах терміну придатності, зазначеного виробником, на упаковці Товару.

4.8.      Покупець має право пред’явити претензії Постачальнику за якістю та термінами придатності поставленого Товару протягом 2 (двох) календарних днів після його приймання. Дата приймання відповідає даті, зазначеній у видатковій накладній або інших товаросупровідних документах.

4.9.      Усунення недоліків або заміна непридатного товару здійснюється Постачальником на підставі письмової претензії Покупця. У претензії має бути зазначена кількість товару, за яким заявлена претензія, зміст і підстава претензії, а також конкретна вимога Покупця. Претензія повинна бути підтверджена актами, дослідженнями та іншими необхідними документами. Претензія передається рекомендованим листом або кур’єрською доставкою з врученням уповноваженому представнику Постачальника під розписку і з додаванням усіх документів, що доводять обґрунтованість претензії. Заміна непридатного товару здійснюється Постачальником за умови наявності у Постачальника належним чином оформленої довіреності.

4.10. Усунення недоліків або заміна непридатного товару є виконанням зобов’язань Постачальника згідно із даним Договором.

  1. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

5.1. Постачальник  зобов’язаний:

5.1.1. передавати Товар у власність Покупця в зазначені строки;

5.1.2. замінити Товар неналежної якості.

5.2. Покупець зобов’язаний:

5.2.1. приймати  Товар  в строки  та на умовах цього Договору.

5.2.2. своєчасно оплачувати Товар за встановленими цінами в строки, на умовах та в порядку, що  визначені  Договором;

5.2.3. вчасно надавати звіти про реалізацію Товару;

5.2.4. повернути нереалізований Товар

5.3. Постачальник має право:

5.3.1. на дострокову поставку Товару  за  Договором;

5.3.2. поставляти Товар  в кілька етапів в межах встановленого строку  його поставки;

5.3.3. припинити (призупинити) поставку Товару за умови неналежного виконання Покупцем умов щодо оплати за Товар, визначених в п.2.2. цього Договору, повідомивши про це Покупця за 5 (п’ять) календарних днів шляхом направлення йому листа (електронного листа) на адресу (електронну адресу), вказану в цьому Договорі.

5.4. Покупець має право:

5.4.1. на дострокову оплату Товар за цим Договором;

5.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за даним Договором третій Стороні без письмової згоди іншої Сторони.

5.6. Сторони зобов’язуються негайно письмово повідомляти одна одну у випадку зміни відомостей, вказаних в статті 11 Договору (Місцезнаходження, банківські та інші реквізити Сторін).

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.      За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність в порядку визначеному чинним законодавством України.

6.2.      У разі невиконання або неналежного виконання  зобов’язань за цим Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні  завдані  цим збитки.

6.3.      У разі невиконання або неналежного виконання Покупцем зобов’язання, зазначеного в пунктах 2.2., 2.7. цього Договору, Покупець зобов’язується сплатити Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла  в період, за який нараховується пеня, від  несплаченої суми за кожний день прострочення платежу.

6.4.      У випадку необґрунтованої  затримки строків поставки  Товару  Постачальник сплачує на користь Покупця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості непоставленого  Товару за кожен день такої затримки.

6.5. Постачальник звільняється від відповідальності за прострочення поставки Товару у випадку, якщо Покупець порушив строки надання звіту про реалізований Товар.

6.6. Сторони не несуть відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з їх вини (умислу чи необережності).

6.7. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

  1. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (стихійні лиха, війни, воєнні дії, блокади, повстання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти, тощо, ембарго, суспільні безладдя, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії, тощо, пожежі, повені, землетруси чи інші стихійні лиха, обмеження, що вводяться органами державної влади і управління, зміна законодавства, прийняття органами державної влади та органів місцевого самоврядування нормативно-правових актів, рішень, які унеможливлюють виконання зобов’язань за даним Договором,), які Сторони не могли передбачити в момент укладання Договору і які безпосередньо впливають на виконання Договору.

7.2.      Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, зобов’язана попередити (усно, листом, факсом) іншу Сторону Договору про неможливість виконати умови Договору не пізніше 3-х днів з моменту початку дії таких обставин. При цьому Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили і яка сповістила про дію цих обставин іншу Сторону Договору, зобов’язана надати протягом 10 днів після повідомлення іншої Сторони документальне підтвердження настання дії обставин непереборної сили, видане Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом (в разі можливості отримання такого підтвердження).

7.3.      Якщо форс-мажорні обставини продовжуються протягом строку, який перевищує 1 (один) місяць, будь-яка Сторона вправі розірвати цей Договір у будь-який час, направивши про це відповідне письмове повідомлення не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання цього Договору.

  1. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори та розбіжності, що випливають із даного Договору або у зв’язку з ним, вирішуються Сторонами шляхом переговорів у відповідності до чинного законодавства України та умов даного Договору.

8.2. У випадку неможливості вирішити спір шляхом переговорів, спір передається на розгляд господарського суду за місцезнаходженням Постачальника.

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання належним чином уповноваженими на те особами та діє до „                         201_ р., а в частині взаєморозрахунків до повного та належного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

9.2. У випадку відсутності письмової заяви однієї зі Сторін про припинення чи зміну умов Договору протягом одного місяця до закінчення строку його дії, Договір вважається продовженим на наступний календарний рік на тих самих умовах, що передбачені Договором.

9.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань та від відповідальності за їх порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9.4. Дія Договору може бути достроково припинена у наступних випадках:

9.4.1. За взаємною згодою Сторін, про що укладається угода про припинення дії цього Договору;

9.4.2. З ініціативи однієї зі Сторін в односторонньому порядку за умови письмового попередження іншої Сторони про припинення дії Договору за 30 (тридцять) календарних днів.

9.4.3. У передбачених чинним законодавством випадках.

 

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1.    Договір може бути змінений або доповнений тільки за взаємною згодою Сторін.

10.2.    Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору є його невід’ємною складовою частиною за умови, що вони вчинені в письмовій формі та підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін, з обов’язковим посиланням на цей Договір.

10.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

10.4.    Всі повідомлення за цим Договором будуть вважатися вчиненими належним чином у випадку, якщо вони здійсненні у письмовій формі та надіслані рекомендованим  або цінним  листом, кур’єром, телеграфом або врученні особисто за зазначеними адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового повідомлення про вручення.

У випадках, передбачених цим Договором, Сторони можуть надсилати повідомлення електронною поштою. Повідомлення, відправлені за допомогою електронної пошти, слід вважати отриманими через 12 (дванадцять) годин після їх відправлення або на початку робочого дня, наступного за днем здійснення їх відсилання, якщо відповідні листи було надіслано у неробочий час.

10.5. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня, коли такі зміни набрали чинності, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

10.6. Сторони надають одна одній свою згоду на обробку власних персональних даних у базі даних контрагентів з метою забезпечення реалізації та регулювання господарських і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та підтверджують, що ознайомлені із правами, визначеними ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

10.7. Сторони цього Договору за період часу його дії та після належного виконання взаємних зобов’язань повинні зберігати конфіденційність цього Договору, а також отриманої від іншої Сторони будь-якої юридичної, комерційної, технічної та фінансової інформації.

10.8. Сторони приймають всі можливі заходи для того, щоб охороняти отриману інформацію від розголошення.

10.9.    Цей Договір укладений в двох примірниках українською мовою, по одному для кожної Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

 

  1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВИЗИТИ СТОРІН
» Постачальник»

 

Місцезнаходження:

ЄДРПОУ

ІПН

Свідоцтво платника ПДВ

р/р  в

МФО

тел/факс:

Електронна адреса:

«Покупець»

 

Місцезнаходження:

ЄДРПОУ

ІПН

Свідоцтво платника ПДВ

р/р  в

МФО

тел/факс:

Електронна адреса:

    Директор

 

________________/

 

 

____________/

 

Додаток №1

до Договору поставки № _ від __.__.20__ 

м. _________

 

________________________________________________________________, надалі за текстом — «Постачальник», в особі _____________________, який діє на підставі ____________________, з однієї сторони та , ____________________________________________________,надалі за текстом «Покупець», в особі _____________________, який діє на підставі ____________________, з іншої сторони,

надалі за текстом при спільному згадуванні  — «Сторони», а кожен окремо — «Сторона», уклали цей Додаток до Договору поставки № 1 від 16.09.2018 (далі «Договір») про нижченаведене:

 

  1. Постачальник зобов’язується передавати (поставляти) у власність Покупцеві наступний Товар:

СПЕЦИФІКАЦІЯ

 

№ п/п Найменування Штрих-код на одиниці продукції Тип (од/кг) К-ть. в ящ. Ціна с ПДВ

 

Постачальник: Покупець:
 
Директор

 

________/      

м.п. (підпис)

 

Директор

 

___________ /          

м.п. (підпис)

 

 

 

Комментарии закрыты