Договори

Договір надання послуг №

м. ______                                                                                                                                __.__.2018

____________________________________________________________________, надалі за текстом — «Замовник», в особі ______________________________________ -який діє на підставі_______________ _________________з однієї сторони та ,____________________________________________________________________ надалі за текстом – «Виконавець», в особі____________________________________, який діє на підставі _________________________________, з іншої сторони,

надалі за текстом при спільному згадуванні  — «Сторони», а кожен окремо — «Сторона», уклали цей Договір надання послуг № _, далі – “Договір”,  про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Виконавець приймає зобов’язання надати послуги Замовнику, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Перелік, вартість та строки надання послуг визначаються на підставі Замовлень на надання послуг, що оформлюються у вигляді Додатків до цього Договору (далі – Додатки), узгоджених та затверджених Сторонами.

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Надання послуг Замовнику здійснюється відповідно до оформленого та затвердженого Сторонами Замовлення на надання послуг.

2.2. Замовлення може бути спрямоване Виконавцю по реквізитах, зазначених у даному Договорі, поштою, факсом, електронною поштою, передано безпосередньо кур’єром за адресою Виконавця, надано Виконавцю особисто або через уповноваженого представника.

2.3. Підтвердженням виконання послуг Виконавцем за кожним етапом цього Договору та/або Замовлення є підписані Сторонами акти наданих послуг (далі — Акт). Кожний Акт надсилається Виконавцем Замовнику в письмовій формі і підписується Замовником протягом 2 робочих днів з моменту його отримання. У випадку, якщо Замовник не підпише Акт у визначений строк і не надасть Виконавцеві мотивованих претензій до вказаного Акту та наданих послуг у зазначений строк, акт вважається таким, що підписаний Замовником.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. Надати послуги, передбачені п. 1.1. Договору своєчасно та якісно у відповідності до умов Договору та вимог, які звичайно ставляться до надання послуг такого роду.

3.1.2. Вчасно та у повному обсязі інформувати Замовника про відомі Виконавцю можливі негативні для Замовника наслідки від тих або інших дій Замовника або третіх осіб.

3.1.3. Повідомляти Замовнику про обставини, що не дозволяють належним чином виконати прийняте до виконання Замовлення.

3.1.4. Інформувати Замовника про стан надання послуг, відповідно до умов цього Договору.

3.1.5. Повідомити Замовника у письмовій формі у разі неможливості виконання умов цього Договору із зазначенням причин і доказів цього.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Вимагати від Замовника надання інформації та документів, необхідних для виконання предмету Договору відповідно до умов Договору.

3.2.2. Надавати послуги, передбачені умовами цього Договору особисто або із залученням інших осіб, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗАМОВНИКА

4.1. Замовник зобов’язаний:

4.1.1. На вимогу Виконавця, в розумний строк, надавати дійсні (правдиві) документи та достовірну (правдиву) інформацію, необхідні для виконання Договору.

4.1.2. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати передбачені Договором платежі.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Отримувати від Виконавця відомості про хід виконання предмету Договору.

4.2.2. Вимагати від Виконавця виправлення недоліків або усунення відступів від умов цього Договору у строк, погоджений Сторонами.

 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1.Оплата послуг здійснюється Замовником у порядку, вказаному у Замовленнях згідно з Додатками до даного Договору.

5.2. Розрахунки між сторонами за цим Договором здійснюються в гривнях у безготівковій формі.

6.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1.Сторони цього Договору за період часу його дії та після належного виконання взаємних зобов’язань повинні зберігати конфіденційність отриманої від іншої Сторони будь-якої юридичної, комерційної, технічної та фінансової інформації.

6.2.Сторони приймають всі можливі заходи для того, щоб охороняти отриману інформацію від розголошення.

6.3.Сторона, що передає конфіденційну інформацію в будь-якій формі, відповідає за точність і повноту такої інформації та документації або за наслідки, що випливають із її використання Стороною, що її одержала.

6.4. Конфіденційна інформація може бути розголошена третім особам без попередньої письмової згоди Сторони, про яку дана інформація розкривається:

6.4.1. у разі поширення загальної інформації із посиланням на співпрацю сторін

6.4.2. при отриманні Стороною письмового запиту компетентного органу державної влади України, відповідь на який вимагає розкриття конфіденційної інформації;

6.4.3. у разі звернення до відповідних державних органів, якщо Сторона не виконує або неналежно виконує умови даного Договору;

6.4.4. для виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором;

6.4.5. при використанні конфіденційної інформації для отримання банківських послуг (в обсязі, достатньому для здійснення банком обслуговування Сторони);

6.4.6. при наданні конфіденційної інформації співробітникам Сторони та/або її уповноваженим представникам в обсязі, необхідному для виконання ними своїх обов’язків, і тільки за умови попереднього повідомлення про те, що ця інформація є конфіденційною;

6.4.7. у випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.5. Замовник зобов’язується надати Виконавцю будь-які оригінали документів, які необхідні Виконавцю для виконання умов цього Договору.

6.6. Виконавець має право доступу до будь-якої конфіденційної інформації або комерційної таємниці Замовника, якщо останнім не буде встановлена спеціальна заборона доступу.

 1.  ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (стихійні лиха, війни, масові заворушення, прийняття органами державної влади та органів місцевого самоврядування нормативно-правових актів, рішень, які унеможливлюють виконання зобов’язань за даним Договором, зміна законодавства), які Сторони не могли передбачити в момент укладання Договору і які безпосередньо впливають на виконання Договору.

7.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, зобов’язана попередити (усно, листом, факсом) іншу Сторону Договору про неможливість виконати умови Договору не пізніше 3-х днів з моменту початку дії таких обставин. При цьому Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили і яка сповістила про дію цих обставин іншу Сторону Договору, зобов’язана надати протягом 10 днів після повідомлення іншої Сторони документальне підтвердження настання дії обставин непереборної сили, видане компетентним органом України (в разі можливості отримання такого підтвердження).

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

8.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

8.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України. 

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

10.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.3. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України. 

 1. ГАРАНТІЇ ТА ЗАЯВИ СТОРІН

11.1. Сторони цим підтверджують, що вони, а також особи, що підписують цей Договір від їх імені, будь-яким чином не обмежені у своїй право та дієздатності, мають весь комплекс прав, необхідних для взяття на себе зобов’язань за цим Договором, а також можливості, необхідні для виконання взятих на себе зобов’язань.

11.2. Сторони не бачать будь-яких підстав, що могли б перешкодити їм у виконанні взятих за цим Договором на себе зобов’язань. Всі обставини, відомі сторонам на день укладення цього Договору є такими, що не можуть зумовити невиконання його умов. 

 

 1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

12.1. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» кожна зі Сторін цього Договору гарантує, що у разі передачі персональних даних своїх представників та/або працівників, далі — суб’єктів ПД, іншій Стороні у процесі співпраці, відповідна Сторона отримала на необмежений строк однозначну, беззаперечну згоду на обробку та передачу персональних даних, що передаються іншій Стороні, від відповідних суб’єктів ПД.

12.2. Сторони гарантують, що передача та обробка персональних даних у зв’язку з цим Договором охоплюється метою обробки персональних даних, що зазначена у згоді на обробку персональних даних відповідного суб’єкта ПД, яка була надана Стороні, що передає, або в чинному законодавстві, та що отримані дані обробляються та передаються відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних.

12.3. Сторони гарантують, що суб’єкти ПД були належним чином повідомлені про свої права як суб’єктів ПД, мету обробки та осіб, яким ці дані передаються, відповідно до Закону, та про те, що їх персональні дані можуть бути включені до бази персональних даних іншої Сторони, та можуть бути передані для обробки розпорядникам баз ПД та третім особам, афілійованим особам іншої Сторони в Україні та за кордоном (у т.ч. транскордонна передача), а також їх контрагентам.

12.4. Сторона, що отримала персональні дані відповідно до умов цього Договору, обробляє такі персональні дані з метою забезпечення реалізації цивільних, господарських, адміністративних, комерційних, податкових правовідносин та правовідносин у сфері бухгалтерського обліку, координації дій і виконання Сторонами умов цього Договору. Сторони забезпечують всі необхідні організаційні та технічні засоби для належного захисту отриманих персональних даних від несанкціонованого доступу або обробки.

12.5. У разі порушення однією із Сторін вимог законодавства про захист персональних даних інша Сторона не несе відповідальності за таке порушення. Винна Сторона зобов’язується відшкодувати іншій Стороні спричинені останній будь-які прямі збитки. До таких збитків Сторони зокрема належать штрафи, фінансові та будь-які інші санкції, інші грошові вимоги, що були обґрунтовано висунуті Стороні за порушення умов цього Договору та вимог чинного законодавства України, внаслідок дій (бездіяльності) винної Сторони.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються повідомляти одна одну про зміну адрес, телефонів, платіжних та інших реквізитів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту таких змін, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

13.2. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної із Сторін.

 1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
«Замовник»

Місцезнаходження:

ЄДРПОУ

ІПН

Свідоцтво платника ПДВ

р/р  в

МФО

тел/факс:

Електронна адреса:

 

«Виконавець»

Місцезнаходження:

ЄДРПОУ

ІПН

Свідоцтво платника ПДВ

р/р  в

МФО

тел/факс:

Електронна адреса:

 

 

 ________________/

 

   ______________/

Додаток №1
до Договору про надання послуг від __.__.20__

ЗАМОВЛЕННЯ
на надання послуг

м. _________                                                                                                                                                   

Етапи Перелік послуг, що надаються Замовнику Вартість послуг Умови оплати послуг Строк надання послуг
  Всього: 0.00 грн.    

 

«Замовник»

 

Місцезнаходження:

ЄДРПОУ

ІПН

Свідоцтво платника ПДВ

р/р  в

МФО

тел/факс:

Електронна адреса:

 

«Виконавець»

 

Місцезнаходження:

ЄДРПОУ

ІПН

Свідоцтво платника ПДВ

р/р  в

МФО

тел/факс:

Електронна адреса:

 

 

________________/

 

 

______________/

 

 

 

Комментарии закрыты